Chương trình học

Baby Class (1 – 2 tuổi)
Tuổi: 1-2 tuổi
Môn học: Ngôn ngữ, Kỹ năng tự lập, Nghệ thuật, Thể chất
Chỗ trống: 2
Hình thức: Chính quy
Giáo viên: Michele, Helen
Kiddie Class (3-4 tuổi)
Tuổi: 3-4 tuổi
Môn học: Ngôn ngữ, Kỹ năng sống, Khoa học, Nghệ thuật, Thể chất
Chỗ trống: 4
Hình thức: Chính quy
Giáo viên: Michele, Cindy
Super Class (5- 6 tuổi)
Tuổi: 5-6 tuổi
Môn học: Ngôn ngữ, Khoa học, Nghệ thuật, Thể chất, Kỹ năng sống
Chỗ trống: 14
Hình thức: Chính quy
Giáo viên: Helen, Cindy